CÁC LOẠI XI MẠ

Kẽm trắng xanh

Mạ kẽm trắng xanh có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện trên chuyền tự động , chuyền thủ công.

Có thể xử lý đơn hàng số lượng lớn.

Kẽm đen

Mạ kẽm đen: mạ treo.

Thực hiện trên chuyền tự động , chuyền thủ công.

Có thể xử lý đơn hàng số lượng lớn.

Niken điện

Mạ niken điện có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền thủ công.

Niken không điện (Niken hóa)

Mạ niken điện có 2 phương pháp xử lý: mạ giỏ và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền tự động và chuyền thủ công.

Thiếc bóng

Mạ thiếc bóng có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền thủ công.

Thiếc mờ

Mạ thiếc mờ có 2 phương pháp xử lý: mạ quay và mạ treo.

Thực hiện ở chuyền thủ công.